26 pytań do NFOŚiGW o program MOJE CIEPŁO.

W poniższym tekście dowiecie się Państwo o podstawach programu Moje Ciepło ale także o wymaganiach i klauzulach dla jego beneficjentów.

Moje Ciepło jest programem którego pomysłodawcą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odpowiedzialny za operacyjne uruchomienie programu. Budżet programu to 600 milionów złotych dla nowych budynków, program został zaakceptowany przez Komitet Inwestycyjny Funduszu Modernizacyjnego po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Środki w programie "Moje Ciepło" będą pochodzić z Funduszu Modernizacyjnego. W ten sposób polityka klimatyczna jest kierunkiem rozwoju dla nowo budowanych inwestycji z szerokim zastosowaniem w domach jednorodzinnych o podwyższonym standardzie energetycznym. Celem projektu jest wsparcie w Polsce rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego w postaci pomp ciepła w nowych budynkach.


Moje Ciepło

O programie Moje Ciepło. 

1. Dla kogo program? Jaka jest definicja “nowego budynku jednorodzinnego” o podwyższonym standardzie energetycznym? 

Nowy budynek mieszkalny jednorodzinny to taki:

   w którym nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie czyli zgodnie z prawem budowlanym ten ten budynek jest w trakcie budowy 

   lub złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie jednak ważną jest datą nie wcześniej niż od 1 stycznia 2021.

Wnioskodawcą musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku.

2. Jakie parametry musi spełniać budynek do montażu pomp ciepła żeby wziąć udział w programie? 

Najważniejszym warunkiem uzyskania pozytywnej oceny do udzielenia takiego dofinansowania do montażu pomp ciepła jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku, czyli maksymalnej wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną tak zwane (EP), na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej EPH+W na poziomie:

            maksymalnie 63 kWh/(m2 x rok) dla wniosków składanych w 2022;

            maksymalnie 55 kWh/(m2 x rok) dla wniosków w kolejnych latach tego programu.

Oznacza to, że tyle może wynosić zapotrzebowanie danego budynku na nieodnawialną energię wykorzystywaną do oświetlenia, ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Te wartości można można odszukać w projektowanej charakterystyce energetycznej albo świadectwie charakterystyki energetycznej.

 

3. Czym jest wskaźnik EP i jak go obniżyć gdy budynek nie spełnia wymaganej normy?

Krótko mówiąc, współczynnik EP to energia pierwotna budynku, EP jest kluczowe w programie moje ciepło ze względu na wyżej wymienione wymogi. EP jest wskaźnikiem rocznego zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną która jest potrzebna min. do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody czy wentylacji a także zasilania urządzeń w nowych domach. 

             poprawić izolację cieplną przegród zewnętrznych budynku

             zamontować wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, rekuperacja 

             zamontować OZE - np. mikroinstalacji fotowoltaicznej.

             zwiększenie zysków ciepła

4. Jak wykazać wpływ np. fotowoltaiki na podniesienie wartości EP?

Posługujemy się świadectwem charakterystyki energetycznej.

 

5. Jakie pompy ciepła powinny zostać zastosowane aby skorzystać z dofinansowania?

Po uzyskaniu pozytywnej oceny przez beneficjenta "mojego ciepła" można przejść do zakupu. Musi być to nowo zakupiona pompa ciepła, maksymalnie 24 miesiące przed montażem pompa powietrzna lub gruntowa z klasą energetyczną A+ lub A++. Nie może to być pompa tylko do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Dofinansowanie pomp ciepła w nowych budynkach jednorodzinnych będzie w formie bezzwrotnych dotacji stanowiących od 30 do 45 proc. kosztów inwestycji. Na zakup i montaż wybranej pompy ciepła otrzymać będzie można od 7 tyś. zł. w przypadku powietrznej pompy ciepła do 21 tys. zł. w przypadku gruntowej pompy ciepła. 

 

 6. Jeżeli będę mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą w budynku. Czy mogę starać się o dofinansowanie?

Tak, tylko w przypadku jeżeli działalność obejmuje do 20% powierzchni budynku.

 

7. Czy mogę zamontować pompę ciepła samodzielnie?

Tak,  pod warunkiem, że osoba montująca pompę ciepła posiada do tego odpowiednie kwalifikacje oraz po montażu pompy ciepła będzie w stanie wypełnić i podpisać odpowiedni protokół na montaż wybranej pompy ciepła. 

 
8. Pojawiła się w mojej gminie oferta dofinansowania i do tego jest ulga termomodernizacyjna. Czy mogę skorzystać dodatkowo z programu Moje Ciepło?
Dofinansowanie w ramach programu moje ciepło nie może być udzielane na inwestycje finansowane lub realizowane z innych środków publicznych a mamy tu na uwadze środki krajowe jak i zagraniczne.


9. Chcę zakupić taką pompę ciepła na jednym z portali aukcyjnych. Dostawa byłaby na przykład z  Chin kontenerem. Czy można to uznać za koszt kwalifikowany?
Koszty związane z transportem oraz montażem pomp ciepła uznajemy za koszt kwalifikowany. Natomiast jeżeli chodzi o zakup pompy ciepła z zagranicy, faktura w innym języku, opłacona w innej walucie zostanie zaakceptowana pod warunkiem załączenia kompletu dokumentów celnych oraz oświadczenia przewalutowania na dzień przed datą płatności.
 Więcej o programie moje ciepło... 


10. Jakie dokumenty należy przygotować aby złożyć wniosek w programie Moje Ciepło?

Załączniki do wniosku to:

             Pozwolenie na budowę lub zgłoszenia budowy. 

             Zawiadomienie o zakończeniu budowy lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie. (jeśli dotyczy)

            Charakterystyka energetyczna budynków zawarta w projekcie budowlanych lub świadectwo charakterystyki energetycznej tutaj ważne jest dodanie że świadectwo charakterystyki należy wykonać przy pomocy Rejestru Centralnego Charakterystyki Energetycznej Budynku.

             Protokół odbioru załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego “Moje Ciepło”.

             Faktura/dokument księgowy.

             Potwierdzenie dokonania płatności.

             Karta produktu i etykieta energetyczna zakupionej i zamontowanej pompy ciepła.

             Oświadczenie o posiadaniu zgody współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli budynków.

             Jeżeli posiadamy kartę dużej rodziny to skan (dwóch stron).

             Pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie.  (jeśli dotyczy)

             Jeśli na fakturze jest inna osoba niż wnioskodawca to też dołączamy oświadczenie dotyczący nabywcy wskazanego na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym.

             Dokumentacja geologiczna dla gruntowej pompy ciepła.


11. Jak dobrać moc pompy ciepła?
Czym kierować się podczas wyboru pomp ciepła do jednorodzinnych budynków mieszkalnych? Jakie parametry pomp ciepła sa najważniejsze?  Dlaczego w ogólne zastanawiać się nad montażem pompy ciepła? Pompy ciepła to najbardziej ekonomiczny system grzewczy, który obniży nasze rachunki. Najwazniejszym aspektem jest moc pompy ciepła, musi być odpowiednio dobrana pod wymagania grzewcze danego budynku aby dążyć do osiągnięcia wymaganej efektywności energetycznej budynku.  
Przed wyborem pompy ciepła należy poznać wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zapotrzebowanie energetyczne budynku można określić na podstawie zużywanego paliwa lub skorzystać z usług zewnętrznej firmy która dokona audytu pod kątem zapotrzebowania na energię cieplną.  
 
12. Jak złożyć wniosek o dofinansowanie na pompę ciepła z programu moje ciepło? 
Eksperci NFOŚiGW (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej):
Składanie wniosków będzie się odbywało tylko i wyłącznie drogą drogą elektroniczną poprzez generator wniosków o dofinansowanie GWD) na stronie:  https://gwd.nfosigw.pl
Istnieje możliwość złożenia wniosku przez pełnomocnika. Wtedy po prostu dokładamy dodatkowy dokument w postaci pełnomocnictwa.
 
13. Czy jest zobowiązanie do promowania programu ?
Po uzyskaniu pozytywnej oceny beneficjent w okresie trwałości a jest to 5 lat jest zobowiązany do odpowiedniego promowania współfinansowanej inwestycji, wytyczne dotyczące tego promowania będą znajdowały się na dedykowanej stronie programu moje ciepło.
 
14. Co to jest okres trwałości i ile on wynosi? Kto będzie go kontrolował?
NFOŚiGW (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) ma możliwość kontroli inwestycji na każdym jej etapie właśnie w tym okresie trwałości i beneficjent jest zobowiązany do eksploatacji pompy ciepła we wskazanej lokalizacji przez co najmniej 5 lat od dnia wpływu dofinansowania.
 
15. Na jaki adres można się kontaktować w razie jakichkolwiek pytań?
Eksperci NFOŚiGW: najlepiej jest pisać bezpośrednio na na adres mojeciepło@nfosigw.gov.pl lub www.doradztwo-energetyczne.gov.pl
 
16. Czy dochody są kryterium dofinansowania? 
Poziom dofinansowania nie jest uzależnione w żadnej mierze od dochodów to jest różnica w stosunku do "czystego powietrza".
 
17. Jak Karta Dużej Rodziny wpływa na dofinansowanie?
Dla osób posiadających taką kartę procent dofinansowania będzie zwiększony ale jest to na etapie rozważań.
 
18. Jaki jest okres kwalifikowalności kosztów?
Okres kwalifikowalności kosztów to 1 stycznia 2021 roku czyli tak naprawdę możemy cofnąć się o rok i te osoby które rok temu zamontowały pompę posiadają fakturę sprzed roku będą mogły wziąć udział. 
Proszę pamiętać aby zgłosić taki zakup do współfinansowania inwestycja musi być zakończona. Oznacza to, że muszą być poniesione koszty czyli trzeba posiadać wszystkie dokumenty czyli fakturę bądź równorzędny dokument księgowy ale również sama pompa ciepła musi być uruchomiona i musi działać.
 
19. Jaka jest data konkretnego naboru?
Będzie to przełom pierwszego i drugiego kwartału ale na dzień dzisiejszy nie znamy konkretnej daty.
 
20. Jakie są poziomy dofinansowania dla programu z Funduszu Modernizacyjnego?
Poziom dofinansowania programu "Moje Ciepło", który ma dofinansowywać instalacje pomp ciepła w nowych budynkach z Funduszu Modernizacyjnego będzie taki sam dla każdego rodzaju pompy, jeżeli chodzi o pompy typu powietrze-powietrze czy powietrze woda to dofinansowanie będzie do 7.000 zł natomiast w przypadku gruntowych pomp ciepła finansowanie będzie wyższe - 21.000 zł. Nabór wniosków do programu ruszy na przełomie I i II kwartału 2022r. Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: okres kwalifikalności ma być liczony od 1 stycznia 2021r do 31 grudnia 2026r.
 
21. Czy w trakcie okresu trwałości można sprzedać dom?
Można, jest taka możliwość tylko trzeba wtedy notarialnie potwierdzić że nowy właściciel przejmuje razem z domem okres trwałości tej pompy i wywiąże się z tego okresu.
 
22. Jeżeli budynek jest już zbudowany i nie można posiadać świadectwa charakterystyki energetycznej. Co wtedy?
 Wtedy posługujemy się projektowaną charakterystyką energetyczną z projektu.
 
23. Czy można zastosować dodatkowe źródła energii do ogrzewania budynku na przykład kominek?  
Aby skorzystać z "mojego ciepła" w budynku nie może znajdować się źródło ciepła na paliwo stałe a kominek jeżeli jest używany rekreacyjne nie jest źródłem ciepła. Kiedy kominek ma rozprowadzony układ ogrzewania na przykład do przygotowania ciepłej wody użytkowej czy też przewodami rozprowadzającymi ciepłe powietrze to wtedy już nie jest to kominek rekreacyjny.
 
24. Czy odwierty to koszt kwalifikowany?
Tak oczywiście gdyż są to koszty związane z dolnym źródłem, również bufor ciepła czy też zasobnik ciepłej wody użytkowej jako ten komplet pompą ciepła.
 
25. Jak uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej i dlaczego warto go mieć ?
 
Certyfikat energetyczny, może pomóc mocno obniżyć rachunki. Dzieje się tak, ponieważ:
1.  Wskazuje czy z domu „ucieka” ciepło i czy nie jest zużywane zbyt dużo energii na ogrzanie danej powierzchni budynku. Jeśli tak jest, może oznaczać to źle wykonany projekt, niewydajną instalację, nieszczelności budynku lub zbyt energochłonne sprzęty.
2.  Wskazuje zmiany, które pozwolą zaoszczędzić pieniądze, np. założenie fotowoltaiki czy pomp ciepła. Wylicza też, jaka moc instalacji jest wystarczająca, by wystarczyła na potrzeby domu.
3.  Certyfikat energetyczny wykonuje certyfikator wpisany do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej. 
 
26. Czy będzie trzeba składać wniosek o płatność?
To nie będzie tak jak w programie czyste powietrze że składamy wniosek i mamy 30 miesięcy na realizację. W programie "Moje Ciepło" z funduszu modernizacyjnego wniosek/oświadczenie będzie jednocześnie umową o dofinansowanie.

Jak już wiadomo Komitet Inwestycyjny Funduszu Modernizacyjnego dał zielone światło dla finansowania programu "Moje Ciepło". Program oferuje dofinansowanie do zakupu pomp ciepła dla nowych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Więc na wygranej pozycji są mieszkający w nowych domach z zastosowaniem zeroemisyjnych źródeł ciepła czyli takie o podwyższonym standardzie energetycznym.

Jak go obniżyć ?

Jakie jest zapotrzebowanie energetyczne budynku?

Na fakturze była podana inna moc pompy ciepła a na etykiecie inna. Jak sprawdzić prawidłową moc?

Moce pomp ciepła wpisujemy z karty produktu lub etykiety energetycznej, ważną rzeczą jest czy ta wartość odnosi się dla klimatu umiarkowanego i temp 55 stopni Celsjusza.

Pompa ciepła - prognozy rozwoju.
image
Przemysław MANAGER
Program Moje Ciepło to bardzo dobra wiadomość dla osób które kończą budowę domu. Jak wiadomo koszty materiałów w ciągu ostatnich 2 lat bardzo mocno podrożały. Więc wsparcie tego programu przekona większość inwestorów do montażu pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną. Gdy dodamy do tego program Mój Prąd z dotacjami do banków energii, okaże się że inwestycja we własną niezależność energetyczną wiąże się z szybkim zwrotem inwestycji.
image
Anna MANAGER
Ważne informacje na temat nowego programu Moje ciepło, zebrane w jednym miejscu. Świetne kompedium wiedzy dla osób budujących swój dom i planujących ogrzewanie odnawialnymi źródłami energii, do których zalicza się pompa ciepła. Kolejny program, dzięki któremu zyskujemy dodatkowe środki w zamian za inwestycje, które przyczyniają się do poprawy jakości powietrza. Dodatkowo dzieki takim programom coraz więcej osób posiada dom pasywny, bo dzięki połączeniu pompy ciepła z późniejsza inwestycją we własny prąd jaki daje fotowoltaika, uwalniamy się również w przyszłości od wysokich rachunków za prąd i ogrzewanie.

Przeszukaj bloga

Polecane Posty

Jak przygotować się na Black-Out Wiele osób myśli, jak poradzić sobie w czasie, kiedy zabraknie prądu chociażby na kilka minut. Myślimy także o tym jak przygotować się na dłuższe wyłączenia energii. Kliknij i poznaj możliwości.
Półroczna konferencja N-Energia Co pół roku, zarząd Prezesów i Dyrektorów firmy ,,N Energia’’ organizuje kongres, na którym wraz ze swoimi współpracownikami podsumowuje ostatnie 183 dni.
Czyste Powietrze Plus - ile i dla kogo? Co zmieniło się w nowej odsłonie programu Czyste powietrze plus? Dla kogo jest dedykowana zmiana i co niesie ze sobą? jaka jest procedura? O tym wszystkim przeczytasz w tym artykule.
Serwis fotowoltaiki i gwarancja. Kilka rzeczy o których każdy powinien wiedzieć. Chcesz wiedzieć na co zwracać uwagę wybierając sprzęt i ekipę wykonawców aby mieć realna gwarancję, a nie tylko nic nie znaczący papier? Przeczytaj!
Wybór rodzaju źródła ciepła dla domu Zastanawiałeś się kiedyś nad alternatywą dla ogrzewania domu paliwem stałym? Wyobraź sobie komfort ustawienia temperatury w domu z poziomu swojego fotela lub z dowolnego miejsca na ziemi za pomocą smartfonu.